Hitta rätt golfklubb

Integritetspolicy

Caddee är ett varumärke som ägs och drivs av Hamilton Design AB, Hörnåkersvägen 14, 183 65 Täby, Sverige. Caddee utvecklar och tillhandahåller en applikation (”appen” eller ”Caddee App”) för golfspelare (”användaren”).

Caddee samt företag och organisationer vars data och tjänster används kontrollerar appens innehåll och användning. All spridning och användande av innehavarens personliga data och information lyder under svensk lag och EU-lagstiftning samt integritetspolicy. Caddee har när som helst möjlighet att göra förändringar i denna integritetspolicy. Om förändringar görs som är av avgörande betydelse för användaren skall detta informeras i appen eller via nyhetsbrev. Aktuell integritetspolicy och användarvillkor finns publicerad i appens huvudmeny. Ditt fortsatta användande av appen medger ditt godkännande av eventuella förändringar. När du godkänner denna integritetspolicy godkänner du att din personliga information hämtas, delas och används enligt följande beskrivning.

Delning av information med vänner och det sociala golfnätverket.

Appens funktionalitet syftar till att du ska kunna registrera dina golfronder men också att du ska kunna dela dessa med andra som använder appen. Fotografier och annan information som du delar i Caddee App är alltid offentliga inom ditt golfnätverk. Som standard är din profilinformation inklusive dina följare också offentlig. Vid registrering eller senare kan du ändra till ”sekretess” i Min Profil, från huvudmenyn, för att förhindra att dina uppgifter blir offentliga när de delas. Genom att använda vår tjänst samtycker du till att vi tillhandahåller en plattform för dig att lägga upp innehåll, speldata, golfaktiviteter, kommentarer och fotografier som har direkt samband med ditt användande av appen och att det därmed visas på plattformen. Detta innebär att andra användare som följer dig kan söka efter, se, använda eller dela något av ditt innehåll som du gör tillgängligt via tjänsten, i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy och våra användarvillkor. I Caddee kan du söka Golfvänner som också har en profil i Caddee och därmed dela ömsesidigt av den information som skapas i appen. Officiellt är du personuppgiftsansvarig för de fotografier och annan information som du lägger upp om andra personer. Du kan behöva be deras samtycke innan du publicerar informationen. Om och när Facebook, Twitter m fl sociala nätverk ger dig möjlighet att dela information om dina aktiviteter i Caddee måste du samtidigt samtycka till att Caddee app inte är ansvarigt för sådan tredje parts användning av dina personuppgifter.

Hantering av spelarinformation

När du skapar en ny rond är du ansvarig för den data som du anger, även i det fall du anger uppgifter som avser andra personer i bollen. Om du har tillfälliga spelare i bollen, som ännu inte har registrerat sig på tjänsten, kan du behöva deras samtycke innan du lägger till deras information till tjänsten, i synnerhet om datan innehåller fotografier.

Exempel på personlig information som Caddee samlar in

Caddee samlar in följande information i syfte att fullfölja utbudet av apptjänsterna som erbjuds: Uppgifter som krävs för appens tjänster: namn, e-postadress, telefonnummer, golfhandicap och kön. Svenskt Golf-ID utlämnat från Svenska Golfförbundet, efterfrågas i syfte att automatisera HCPförändringar, starttidsbokningar, klubbtillhörighet m.m. Golf-ID underlättar väsentligt appens funktionalitet men är inget krav för användande. Ett registrerat Golf-ID innebär att inloggningsförfarandet förenklas. Utan GolfID krävs inloggning med användarnamn (normalt e-postadressen) och ett lösenord.

Caddee använder i dagsläget inte profildata i syfte att koppla ihop användare med varandra. Skulle sådan eller liknande funktioner tillkomma i framtiden kommer detta kommuniceras via nyhetsbrev och justering av integritetspolicies.

Uppgifter samlas även in för användarens val om att mottaga nyhetsbrev eller marknadsföring som berör Caddee’s tjänster.

Platstjänster

Caddee samlar in platsdata baserat på var du befinner dig. Syftet är att du enkelt ska finna vilka golfbanor som finns närmast dig men även andra funktioner som distansmätning från din plats till green eller till en annan målpunkt. Platsfunktionerna krävs för att du ska kunna använda ett stort antal av funktionerna men du är inte tvungen att aktivera dem. Platsdata bearbetas och lagras endast under den tid som krävs för tillhandahållandet av de platsrelaterade tjänsterna. Caddee kommer inte att dela din GPS-position med tredje part såvida de inte används i ett allmänt syfte (t ex vädertjänster). I dessa fall är platsdata alltid avanonymiserad.

Användning av insamlad personlig information

All insamlad information kan användas för följande och liknande ändamål.

1. För att tillhandahålla, hantera och utveckla funktionerna i Caddee’s tjänster. Informationen behövs även för att kunna tillhandahålla teknisk support samt att övervaka efterlevnaden av tjänstens villkor.

2. För tredjepartsleverantörer lämnas erforderliga data i syfte att hämta bokade tider, inbokade spelpartners och adekvata uppgifter för golfronden.

3. För att kunna presentera resultat, kommentarer och bilder efter genomförda ronder, tävlingar och resultat i de delade tjänsterna.

4. För kontakter med dig som användare vid t ex supportärenden, information om Caddee’s tjänster och funktioner, nyhetsbrev och liknande.

5. För övervakning och analysering av appens användning i syfte att förbättra, optimera och personifiera appens funktioner och innehåll.

Användarens tillgång, korrigering och radering av personlig information

Enligt GDPR’s föreskrifter har du när som helst möjlighet att få din personliga information ändrad eller raderad. Enklast får du kontakt med Caddee genom e-post [email protected].

Utlämnande och överföring av personlig information

1. Vid HCP-registrering skickas dina uppgifter till SGF/GIT för registrering av genomförd rond (Min Golf).

2. I samband med nyhetsbrev skickas e-postadresser och namnuppgifter via Mailchimp eller annan operatör av nyhetsbrev och e-posttjänster.

3. Caddee varken säljer eller överför dina uppgifter till tredje part utöver ovanstående. Om nya funktioner i appen kräver sådant förfarande kommer det informeras till alla användare samt justeras i denna policy.

Skydd av din personliga information

Personuppgifter som samlas in av Caddee lagras i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten. Endast de anställda i Caddee och appens IT-utvecklare som behöver bearbeta din information har tillgång till din information.

Lagring och radering av personlig information

Caddee raderar endast data på användarens egen anmodan, eller när kontot varit overksamt under en längre period dock minst 30 månader. Caddee har rätt att radera konton för användare som råkat starta flera profiler (konton) med samma Golf-ID. I dessa fall måste dock Caddee först klarlägga vilket av kontona som skall raderas. Caddee har även rätt att radera ett användarkonto när det fastställts att användaren brutit mot appens användarvillkor eller integritetspolicy.

Skydd av barns integritet

Golf spelas i alla åldrar och Caddee app är avsedd för ett brett användande. Vi har inga åldersmässiga restriktioner men förutsätter att barn under 13 år har vårdnadshavarens medgivande för att använda appen, även i fallet när kostnadsbelagda Premium- och tilläggstjänster används. Appen har inga forum av ”sociala-medier-karaktär” och inte heller några annonser, varför inga åldersrestriktioner anses behövas.

Tredje parts webbplatser eller tjänster

Caddee har avtal med Svenska Golfförbundet om att användarna ska ha tillgång till sina uppgifter i ”Min Golf”. Den koppling som finns mellan appen och GIT (Golfens IT-system) innebär att användarens data registreras. Alla användare som har ett Golf-ID lyder under Svenska Golfförbundets villkor, bestämmelser och policies. Det sker en viss överföring av personuppgifter till USA i anledning av att några av Caddees underbiträden är belägna där. Vi försöker dock i möjligaste mån att undvika sådan överföring. Där så sker har vi dock tillsett att det ingåtts standardavtalsklausuler samt vidtagit lämpliga, adekvata och passande skydds- och säkerhetsåtgärder. Du kan få en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits om du kontaktar oss.

Personlig integritetskontroll

Under profilsidan finns en funktion där användaren har möjlighet att växla till ”sekretessläge”. Sekretess innebär att användarens namn inte visas i kommunikation som är offentlig på plattformen.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller motsvarande tillsynsmyndighet. Om du har frågor eller synpunkter på den behandling som sker av personuppgifter kan du alltid vända dig till oss. Du kan komma i kontakt med oss per telefon (se Caddee’s hemsida) eller per e-post [email protected]. Du kan också alltid inge klagomål eller motsvarande till den svenska tillsynsmyndigheten – Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Kontakt med Caddee

Användaren kan när som helst komma i kontakt med oss oavsett om det väljer policy, villkor eller annan fråga genom att skriva till [email protected].